Η TECHNOGRAFIA Ι.Κ.Ε. (εφεξής «TECHNOGRAFIA») είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, με έδρα την Ελλάδα και ΑΦΜ 801664406.

Ως εταιρεία, δεσμευόμαστε όλες οι δραστηριότητές μας να πληρούν τους τοπικούς ή/και τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς και να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) (εφεξής αναφερόμενος ως «ΓΚΠΠΔ»).  Καθώς σεβόμαστε και κατανοούμε πλήρως τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην TECHNOGRAFIA επιδιώκουμε να σας ενημερώνουμε:

 • ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε
 • πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 • το λόγο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 • το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 • πότε, πώς και γιατί ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους ή/και να τα μεταφέρουμε διεθνώς
 • πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 • τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
 • τι πρέπει να κάνετε εάν δεν θέλετε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, οι επόμενοι όροι εκλαμβάνονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΠΔ:

«προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ή μπορεί να αναγνωριστεί («υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως το όνομά του, ο αναγνωριστικός αριθμός δεδομένων της τοποθεσίας του, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι. Παραδείγματα επεξεργασίας αποτελούν η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η συγκρότηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης των προσωπικών δεδομένων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η τυποποίηση ή ο συνδυασμός τους, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της ΕΕ ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό του ενδέχεται να προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ ή των κρατών μελών της.

«εκτελών την επεξεργασία»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«τρίτο μέρος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή σώμα, που διαφέρει από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος, εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.

«εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που ιδρύεται από κάποιο κράτος μέλος.

«παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.

«διεθνής οργανισμός»: ένας οργανισμός και τα υπαγόμενα μέρη που υπόκεινται στο δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ο οποίος συγκροτείται με βάση τη συμφωνία δύο ή περισσοτέρων χωρών

 1. Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου

Η TECHNOGRAFIA χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οκτώ αρχές απορρήτου που αναφέρονται στον ΓΚΠΠΔ σχετικά τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών ενός υποκειμένου και δεσμεύεται ότι τα δεδομένα:

 • Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια όσον αφορά το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»).
 • Θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης δημοσίου συμφέροντος, για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα («περιορισμοί σκοπών»).
 • Θα είναι στοχευμένα, συναφή και θα περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 • Θα είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, θα ενημερώνονται. Θα λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα διαγράφονται ή θα διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση («ακρίβεια»).
 • Θα φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς βάσει των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικών ή ιστορικών ερευνητικών σκοπών ή στατιστικών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός αποθήκευσης»).
 • Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από ακούσια απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
 • Θα μεταφέρονται για επεξεργασία σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό ή σε τρίτο μέρος, μόνο εφόσον οι όροι που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της TECHNOGRAFIA τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία («μεταφορά»).
 • Θα διατηρούνται από την TECHNOGRAFIΑ με δική της ευθύνη και η ίδια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με τον ΓΚΠΠΔ («ευθύνη»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει τόσο για τη χρήση του ιστοτόπου της Technografia (www.technografia.com), όσο και για οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες εμπεριέχονται σε αυτόν (ενώ εκλαμβάνεται συνδυαστικά με την Πολιτική Cookies) και για όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατίθενται ή/και κοινοποιούνται ή/και συλλέγονται ή/και ανήκουν ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την TECHNOGRAFIA.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.technografia.com ή/και υποβάλλοντας οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας σε εμάς, συναινείτε να προβούμε σε χρήση των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies της TECHNOGRAFIA.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που λαμβάνονται από εμάς και όχι για πληροφορίες που λαμβάνονται ή/και κοινοποιούνται από εσάς σε τρίτα μέρη.

 1. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η TECHNOGRAFIA συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τον ΓΚΠΠΔ και εντός της νόμιμης βάσης που ορίζεται από αυτόν, όπως μπορεί να ισχύει σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίσταση:

Συγκατάθεση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι νόμιμη εάν γίνεται με τη σαφή και ρητή συναίνεσή σας και για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα σας. Η συναίνεσή σας μπορεί να ληφθεί είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά.

Για την εκτέλεση μιας σύμβασης

Η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται εάν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία εσείς, ως το υποκείμενο των δεδομένων, είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ απαίτησή σας, πριν από τη σύναψη μίας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περίπτωσης ηλεκτρονικής αίτησης εργασίας.

Για συμμόρφωση της TecTECHNOGRAFIA με νομικές υποχρεώσεις

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς συμμόρφωσης με τους εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς νόμους ή/και κανονισμούς και μόνο στο βαθμό που η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη και βρίσκεται εντός των περιορισμών που προβλέπονται στους εν λόγω νόμους ή κανονισμούς.

Για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή/και τρίτων που επηρεάζονται

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται όταν η κοινοποίηση αυτή σε αρχές ή σε τρίτους είναι προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων.

Για τους σκοπούς των επιδιωκόμενων έννομων συμφερόντων

Η επεξεργασία δεδομένων είναι δικαιολογημένη εάν είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση του έννομου συμφέροντος της TECHNOGRAFIA, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακάμπτει τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

 1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες αναγνωριστικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναγνώρισης ή επικοινωνίας μαζί σας. Τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνσή σας.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα αποθηκευτούν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω, έχουμε διασφαλίσει ότι οι ενδιάμεσοι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και τοπικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Φόρμες «Ζητήστε προσφορά» ή «Ζητήστε πληροφορίες»

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις φόρμες «Ζητήστε προσφορά» ή «Ζητήστε πληροφορίες» που βρίσκονται στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα που παρέχετε θα συγκεντρωθούν σε ένα e-mail και θα σταλούν στα κεντρικά γραφεία της TECHNOGRAFIA στην Ελλάδα, όπως περιγράφεται κατωτέρω, και στη συνέχεια θα διανεμηθούν ή/και θα προωθηθούν στο κατάλληλο τμήμα ή άτομο εντός της εταιρείας. Τα παρεχόμενα προσωπικά στοιχεία θα αποθηκεύονται στους τοπικούς διακομιστές μας για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, εφόσον δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ενέργειες σχετικά. Στη συνέχεια, θα διαγραφούν με την επιφύλαξη των διατάξεων, όπως εκείνες αναφέρονται περαιτέρω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Σε περίπτωση που γίνουν περαιτέρω ενέργειες ή οφείλουν να γίνουν, αυτές οι πληροφορίες ή/και τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται, θα διατηρούνται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα κοινοποιούνται όπως αναφέρεται περαιτέρω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

«Καριέρα» – Δυνατότητα αίτησης εργασίας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή μας εφαρμογή για να αιτηθείτε εργασία, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου σας.  Στη συνέχεια, θα σας ζητήσουμε να ανεβάσετε ένα αντίγραφο του βιογραφικού σας.

Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται στους διακομιστές και στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου μας, μέσω εξυπηρετητή, και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του αρμόδιου τμήματος της TECHNOGRAFIA, όπως περιγράφεται ανωτέρω, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των παρεχόμενων πληροφοριών. Συνήθως, επιφορτισμένο είναι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, αλλά το υπεύθυνο τμήμα ενδέχεται να διαφέρει.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης εργασίας, θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου μας και το βιογραφικό σας θα αποθηκευτεί στο διακομιστή μας. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και το βιογραφικό σας μέσω του πάνελ διαχείρισης του ιστοτόπου μας.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μας ή το κατάλληλο τμήμα της TecTECHNOGRAFIA θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση για την αίτησή σας μέσω e-mail και θα αποθηκεύσουν τοπικά όλες τις πληροφορίες στους διακομιστές μας. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα μέσω χρήσης κωδικού πρόσβασης και κρυπτογράφησης, για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας προστατεύονται. Ο διακομιστής SMTP προστατεύεται με TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο του e-mail ειδοποίησης είναι κρυπτογραφημένο και η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται πριν αυτό αποσταλεί μέσω του διαδικτύου.

Στην περίπτωση έντυπων αντίγραφων των παρεχόμενων πληροφοριών, αυτά θα φυλάσσονται σε αρχεία που βρίσκονται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, με πρόσβαση μόνο από τα μέλη του συγκεκριμένου τμήματος, τη Διοίκηση της TECHNOGRAFIA ή άτομα που ενδεχομένως διαθέτουν άδεια πρόσβασης στις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Χρήση δεδομένων συναφούς χαρακτήρα

Θα επεξεργαστούμε εσωτερικά τις πληροφορίες που μας κοινοποιήσατε, προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας, αναφορικά με τη θέση για την οποία έχετε αιτηθεί.  Θα προβούμε σε χρήση των πληροφοριών σας σε περίπτωση που αποφασίσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτηση.

Υποβάλλοντας αίτηση στην TECHNOGRAFIA, συμφωνείτε ότι η TECHNOGRAFIA θα διατηρήσει τα στοιχεία σας για περίοδο έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της θέσης για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και, σε περίπτωση που προκύψει κενό για την ίδια θέση, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Εάν επιθυμείτε η TECHNOGRAFIA να διατηρήσει τα προσωπικά σας στοιχεία και για μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας, πρέπει να συναινέσετε ρητά στη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας ή/και των αρχείων σας από την TECHNOGRAFIA για περίοδο δύο (2) ετών. Με το πέρας μίας εκ των δύο περιόδων που αναφέρονται ανωτέρω, η TECHNOGRAFIA θα διαγράψει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μας κοινοποιήσατε, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται περαιτέρω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεν θα προβούμε σε χρήση, πώληση, διάθεση ή διανομή τέτοιων πληροφοριών με άλλον τρόπο σε τρίτα μέρη ή/και φορείς εκτός της TECHNOGRAFIA, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν.

 1. Συλλογή πληροφοριών ανηλίκων κάτω των 16 ετών

Σε περίπτωση που το άτομο που υποβάλλει τα προσωπικά του στοιχεία στην TECHNOGRAFIA είναι κάτω των 16 ετών, η TECHNOGRAFIA απαιτεί τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ανηλίκου.

 1. Πώς αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που αποκτά η TECHNOGRAFIA, αποθηκεύονται στους τοπικούς διακομιστές/στη βάση δεδομένων μας και έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τέτοια δεδομένα διατηρούνται ασφαλή κατά την αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στους τοπικούς διακομιστές μας είναι αποκλειστικά προσβάσιμες από ανώτερα διοικητικά πρόσωπα της TECHNOGRAFIA ή/και από το προσωπικό στο οποίο έχουν κοινοποιηθεί ή πρέπει να κοινοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες. Η πρόσβαση στους διακομιστές επιτρέπεται μόνο με την εκχώρηση ατομικού κωδικού πρόσβασης και το περιεχόμενο των διακομιστών μας είναι κρυπτογραφημένο.

Οποιοδήποτε έντυπο αντίγραφο προσωπικών πληροφοριών διατηρείται σε τοπικά αρχεία, διαχειριζόμενα από άτομο που έχει λάβει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ή/και από τον κατάλληλο υπεύθυνο της TECHNOGRAFIA.

Προβαίνουμε σε αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλατε σε εμάς κοινοποιούνται και είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλατε.

Κάθε μέλος του προσωπικού μας που έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, δεσμεύεται νομικά από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (ΠΠΔ). Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΠΠΔ θα έχει ως αποτέλεσμα διάφορες εσωτερικές κυρώσεις για τον εργαζόμενο, ενδεχομένως και να οδηγήσει στον τερματισμό της εργασίας του.

 1. Διακομιστής ιστοτόπου

Ο ιστότοπός μας φιλοξενείται από την Hetzner Online GmbH. Επίσης, οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον ιστότοπό μας κοινοποιούνται σε τρίτη εταιρεία πληροφορικής, η οποία συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται στον ιστότοπό μας και τα κοινοποιεί μόνο στην TECHNOGRAFIA.

Διασφαλίζουμε ότι όλοι όσοι επεξεργάζονται τα δεδομένα και λαμβάνουν τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην TecTECHNOGRAFIA, συμμορφώνονται πλήρως με τον ΓΚΠΠΔ.

 1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και κατηγοριοποίηση.  Σε περίπτωση που η TECHNOGRAFIA προβεί σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, θα ενημερώσουμε το υποκείμενο δεδομένων σχετικά με αυτή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο γίνεται αυτή η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 1. Γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Γνωστοποίηση σε φορείς ή/και συνεργαζόμενες εταιρείες ή/και τρίτα μέρη εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών ή/και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της TECHNOGRAFIA, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται ή/και κοινοποιούνται σε εμάς, είτε εντός της εταιρείας, δηλαδή σε άλλο τμήμα, είτε σε τρίτα μέρη ή/και συνεργάτες της TECHNOGRAFIA, για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Για την περίπτωση της κοινοποίησης τέτοιων δεδομένων σε τρίτα μέρη ή/και συνεργαζόμενες εταιρείες της TECHNOGRAFIA, και μόνο για να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα, η TECHNOGRAFIA έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα και διαβεβαιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γραπτών δεσμεύσεων ή/και συμβατικών δεσμεύσεων από το άλλο μέρος, για να διασφαλίσει ότι αυτά τα τρίτα μέρη λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα κατάλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΠΔ και της παρούσα Πολιτικής Απορρήτου.

Γνωστοποίηση σε φορείς ή/και συνεργαζόμενες εταιρείες ή/και τρίτα μέρη εκτός δικαιοδοσιών του ΕΟΧ

Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών για τις οποίες παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα στην TeTECHNOGRAFIA, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η κοινοποίηση ή/και η διανομή αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη που ενδεχομένως βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ και, επομένως, σε τοποθεσίες όπου ο ΓΚΠΠΔ δεν ισχύει ή/και είναι δεσμευτικός για τις εταιρείες.

Σε περίπτωση που η TECHNOGRAFIA κοινοποιήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή/και εταιρείες εντός του ομίλου ή/και θυγατρικές ή/και, αλλιώς, σε φορείς που σχετίζονται άμεσα με την TECHNOGRAFIA, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, οι εν λόγω φορείς δεσμεύονται να συμμορφωθούν και να ακολουθήσουν τις διατάξεις και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική. Τέτοιες μεταφορές και επεξεργασίες εκτός του ΕΟΧ πραγματοποιούνται βάσει συμφωνίας μεταξύ της TECHNOGRAFIA και του φορέα που λαμβάνει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και με σκοπό την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης τηςTECHNOGRAFIA προς το υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση που αυτά τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται από την TECHNOGRAFIA σε τρίτα μέρη που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, η εν λόγω μεταφορά και επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της TECHNOGRAFIA και του τρίτου μέρους για πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές που αναφέρονται στον ΓΚΠΠΔ και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που υπάρχει Διένεξη μεταξύ των διατάξεων του ΓΚΠΠΔ και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας στην δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το τρίτο μέρος, τότε το τρίτο μέρος έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει το παρόν με τις ελάχιστες δυνατές παρεκκλίσεις, ώστε να ενεργήσει σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Τέτοιες μεταφορές εκτός του ΕΟΧ πραγματοποιούνται με τη χρήση, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων υπηρεσιών ή εφαρμογών:

 • Υπηρεσίες e-mail

Ο διακομιστής SMTP προστατεύεται με TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο του e-mail είναι κρυπτογραφημένο και η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται πριν αυτό αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Όταν αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρίτα μέρη εκτός του ΕΟΧ, υποβάλλοντας ή/και περιλαμβάνοντας προσωπικά δεδομένα μέσα σε αυτά τα e-mail ή/και σε τυχόν συνημμένα, τότε κρυπτογραφούμε το ίδιο το e-mail πριν την αποστολή του.

 • Υπηρεσίες ασφαλούς FTP

Στην πληροφορική, το Secure File Transfer Protocol (SFTP) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που παρέχει πρόσβαση, μεταφορά και διαχείριση αρχείων σε οποιαδήποτε αξιόπιστη ροή δεδομένων.

Το SFTP προστατεύει τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων ως εξής:

 • Τα διαπιστευτήρια σύνδεσης ενός χρήστη (κωδικός πρόσβασης, δημόσιος κωδικός, κ.λπ.) επαληθεύονται κατά τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη.
 • Ο διακομιστής πιστοποιείται μέσω επαλήθευσης ταυτότητας από τον κεντρικό υπολογιστή, μια διαδικασία που περιλαμβάνει κωδικούς φιλοξενίας.
 • Χρησιμοποιώντας το SFTP, δημιουργείται μόνο μία ασφαλής σύνδεση μέσω της οποίας μεταδίδονται όλα τα δεδομένα (πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας, δεδομένα αρχείων κ.λπ.). Το SFTP διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων εφαρμόζοντας κώδικα αυθεντικοποίησης μηνυμάτων SSH2 (Message Authentication Code – MAC) σε πακέτα ωφέλιμου φορτίου κατακερματισμένων δεδομένων, τα οποία είναι κρυπτογραφημένα μέσα στη ροή δεδομένων.
 • Παρέχονται ιδιωτικές πλατφόρμες.

Κάθε πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από τρίτη εταιρεία έχει διαφορετικές μεθόδους για την ανταλλαγή δεδομένων με την TECHNOGRAFIA.

Όλες οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΠΔ και διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η TECHNOGRAFIA επιλέγει αποκλειστικά συνεργάτες που συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΠΔ και αξιολογεί τη χρήση οποιασδήποτε ιδιωτικής πλατφόρμας που ζητά ή παρέχει το τρίτο μέρος, πριν από τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων.

 1. Απευθείας μάρκετινγκ

Με την έγκρισή σας, τα προσωπικά δεδομένα ή οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην TECHNOGRAFIA μπορούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στέλνοντάς σας ενημερώσεις σχετικά με υπηρεσίες, νέα και πληροφορίες της TECHNOGRAFIA.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε από την εν λόγω υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο τέλος του e-mail που σας έχει αποσταλεί (κάνοντας κλικ στην επιλογή “Κατάργηση εγγραφής”). Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε e-mail στο [email protected], ζητώντας να μη λαμβάνετε πλέον τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προβούμε σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να διαγράψουμε το e-mail σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας το συντομότερο δυνατό.

 1. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται στην TECHNOGRAFIA, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν, διατηρούνται από την TECHNOGRAFIA μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της TECHNOGRAFIA απέναντι στο υποκείμενο των δεδομένων ή/και αλλιώς ή/και όπως αναφέρεται περαιτέρω στο παρόν.

Εάν έχουν παρασχεθεί στην TECHNOGRAFIA προσωπικά δεδομένα με συγκατάθεση για την επεξεργασία τους, τότε θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για το διάστημα που αυτή η συγκατάθεση είναι έγκυρη.

Η TECHNOGRAFIA έχει το δικαίωμα να διατηρεί προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή/και κοινοποιούνται σε αυτή για μεγαλύτερα χρονικά διάστημα για νόμιμους σκοπούς, όπως για φορολογικούς λόγους, ή για όσο κρίνεται απαραίτητο ή απαιτείται από τους νόμους και κανονισμούς της δικαιοδοσίας στην οποία υπόκειται και, βάσει της οποίας, τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία ή/και σχετίζονται, εκτός εάν υφίσταται άλλη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

Η TECHNOGRAFIA θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για περίοδο ίση με εκείνη που προβλέπεται για την παραγραφή τους. Σε περίπτωση δικαστικών και άλλων διαφορών, η TECHNOGRAFIA διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής συν τρία (3) έτη.

Σε περίπτωση που η TECHNOGRAFIA διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι προβλέπεται στο παρόν, τα δεδομένα αυτά διατηρούνται κατά τρόπο ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να μην είναι αναγνωρίσιμο, με μέσα ψευδωνυμοποίησης ή/και με άλλο τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος και εύλογος.

 1. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς:

Το δικαίωμά σας στην ενημέρωση και την πρόσβαση σε πληροφορίες

Είμαστε διαφανείς στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών και των σκοπών για τους οποίους σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, εφόσον μας το ζητήσετε, να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο όλων των δικών σας προσωπικών πληροφορίων, τις οποίες διατηρούμε, και να σας ενημερώσουμε εάν αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. Εάν το ζητήσετε, μπορούμε να σας παρέχουμε αντίγραφα όλων των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με εσάς.

Το δικαίωμά σας για διόρθωση πληροφοριών

Εάν κάποια από τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβής ή μη ενημερωμένη, μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε διόρθωσή της.

Το δικαίωμά σας στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε να καταργήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.

Το δικαίωμά σας να περιορίζετε τις πληροφορίες

Μπορείτε να μας ζητήσετε να «αποκλείσουμε» ή να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους από εμάς. Ωστόσο, αυτό δεν θα μας εμποδίσει να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα σας ενημερώσουμε προτού αναιρέσουμε οποιονδήποτε σχετικό περιορισμό.

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λάβετε προσωπικά στοιχεία που μας έχετε παράσχει (σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή) και να τα χρησιμοποιήσετε ξανά αλλού ή να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε τρίτο της επιλογής σας.

Το δικαίωμά σας στην εναντίωση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και θα το πράξουμε, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία τους.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση κάποιου από τα ως άνω δικαιώματά σας ή έχετε απορίες, στείλτε το αίτημά σας, στη διεύθυνση [email protected].

Η αντιμετώπιση των αιτημάτων σας βάσει της άσκησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων παρέχεται δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις σας δεν είναι σαφώς αβάσιμες ή/και υπερβολικές. Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι αβάσιμα ή/και υπερβολικά, η TECHNOGRAFIA έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει εύλογη χρέωση για το κόστος που προκύπτει.

Στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η TECHNOGRAFIA θα ειδοποιήσει τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα των δεδομένων και την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την παραβίαση ασφαλείας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους μας ή σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων αντίθετα με τις διατάξεις του ΓΚΠΠΔ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σε Δικαστήριο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Αρμόδιες επαφές επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου και γενικά για όλα τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται στην TECHNOGRAFIA είναι η: TECHNOGRAFIA I.K.E., μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με ΑΦΜ 801664406, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 223 και Τραλλέων 2, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Ελλάδα.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TECHNOGRAFIA για θέματα προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφώνου στο 0030-2109355646 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Άλλοι ιστότοποι

Εάν, ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της TECHNOGRAFIA, μεταφερθείτε σε τρίτο ιστότοπο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies της TECHNOGRAFIA δεν ισχύει και η TECHNOGRAFIA δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και οτιδήποτε άλλο προκύπτει από την κατάχρηση ή/και οτιδήποτε άλλο των προσωπικών σας δεδομένων που κοινοποιούνται σε ιστότοπους τρίτων. Άλλοι ιστότοποι έχουν τη δική τους πολιτική απορρήτου και πολιτική για τα cookies, τις οποίες σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε πριν από την κοινοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σας.

 1. Διάφορα

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικώς αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Σε περίπτωση παραβίασης, αναλαμβάνουμε να την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές και να σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν ή/και όπως προβλέπεται περαιτέρω στον ΓΚΠΠΔ.

Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και θα παραμείνει σε ισχύ, με εξαίρεση τυχόν μεταβολές των όρων της στο μέλλον και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον παρόντα ιστότοπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της παρούσας σελίδας, θα συνιστά αναγνώριση των τροποποιήσεων εκ μέρους σας και συγκατάθεσή σας ότι συμμορφώνεστε και  δεσμεύεστε προς την ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

Οι όροι του παρόντος εγγράφου δεν είναι εξαντλητικοί και η TECHNOGRAFIA θα διασφαλίζει πάντα πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ. Εάν κάποιος όρος αντιτίθεται ή μελλοντικά αντιτεθεί στις διατάξεις της τοπικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τότε αυτός ο όρος δεν θα λαμβάνεται υπόψη και υπερισχύει η ισχύουσα νομοθεσία.

TECHNOGRAFIA

Ιανουάριος 2023